“2019 YILINDA BAŞKA BİR ÜLKEDE ÇALIŞABİLMEK İÇİN TÜRKİYE’DEN GÖÇ EDEN HEKİM SAYISI 1047! ORTALAMA 9 TIP FAKÜLTESİNİN BİRİNCİ SINIF KONTENJANINA DENK GELECEK KADAR HEKİM YURTDIŞINA GÖÇ ETTİ. 2020 YILININ 11 AYINDA YURTDIŞINDA ÇALIŞABİLMEK İÇİN TTB’DEN İYİ HEKİMLİK BELGESİ ALAN HEKİM SAYISI 835”

Ekran Goruntusu 2020 12 13 105423
Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 26. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (UDEK) 12-13 Aralık 2020 tarihleri arasında online yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın verdiği bilgilere göre; İller veya bölgeler arası sosyoekonomik eşitsizlikler giderilebilseydi 7.216 bebek ve 9.706 beş yaş altı çocuğu kaybetmeyecektik. Bebek ölüm hızı en düşük olan ilde ölüm hızı binde 3 iken en yüksek olan ilde binde 16 oldu! Aradaki fark 5 kattan fazla… 5 yaş altı ölüm hızı en düşük olan ilde ölüm hızı binde 3 iken en yüksek olan ilde bu hız binde 19,6!  Aradaki fark 6 buçuk kat!

İstanbul hariç 9 ilin 2018 – 2019 – 2020 yılları Eylül Ekim Kasım ayları ölüm sayılarına bakıldığında; 2019 yılında 2018 yılına göre ölümlerde %2,9 (442 ölüm) 2020 yılında 2019 yılına göre %61 (9481 ölüm) artış söz konusu!

Türkiye’de 10 ilin 2018 –  2019 – 2020 yılları Eylül Ekim Kasım aylarına bakıldığında ise 2019 yılında 2018 yılına göre ölümlerde %4,1 (1370 fazladan ölüm); 2020 yılında 2019 yılına göre %45.6 (15.655 ölüm) artış görüldü.

Çocuklarını Aşılatmayan Aile Sayısı 23 Bin

Ali Karakoc
Dr. Ali Karakoç

“KÜRESEL ÇAPTA AŞI REDDİ VE TEREDDÜDÜNÜN ARTMASI İLE 2017 YILI VERİLERİNE GÖRE, ÜLKEMİZDE ÇOCUKLARINI AŞILATMAYAN AİLE SAYISI 23 BİN. DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ VERİLERİNE GÖRE, TÜRKİYE’DE KIZAMIK VAKA SAYISI 2017’DE 69; 2018’DE 510; 2019 YILININ İLK DOKUZ AYINDA 2.666”

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Karakoç ise şu bilgileri verdi:

“Küresel çapta aşı reddi ve tereddüdünün artması ile 2017 yılı verilerine göre, ülkemizde çocuklarını aşılatmayan aile sayısı 23 bin. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Türkiye’de kızamık vaka sayısı 2017’de 69; 2018’de 510; 2019 yılının ilk dokuz ayında 2.666. Tüm bunlara karşın Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre ülkemizde bulaşıcı hastalıklar konusunda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

OECD Ülkelerine göre Türkiye

Sağlık emek gücü ve sağlık hizmet sunumuna ilişkin istatistiksel verileri paylaşmak isterim: 100 bin kişiye sağlık hizmeti sunan OECD’de 348 hekim ortalaması, Türkiye’de 187! Hemşire ortalaması 900 iken Türkiye’de 300. Yine OECD ülkelerinde bir yılda hekime başvuru sayısı 7.8 iken ülkemizde 2019 yılında hekime başvurusu sayısı 9.8.

Günlük Ortalama 50 Şiddet Vakası

Sağlık alanında şiddet pandemi sürecinde hızından hiçbir şey kaybetmediği gibi yeni bir boyuta geçti. 2019 verilerine göre üçte biri fiziksel, üçte ikisi sözel şiddet olmak üzere günlük ortalama 50 şiddet vakası yaşanmaktadır.

KHK ile 3.446 Hekimin İşine Son Verildi!

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte sağlık çalışanları ekonomik ve sosyal haklar açısından önemli kayıplar yaşamaktadır. Performansa dayalı ücretlendirme ücret dengesizliğini artırırken çalışma barışını bozmuş ve hekimlerin mesleklerini yabancılaşmasına sebep olmuştur. Kamudaki hekimler de dahil olmak üzere iş ve gelir güvencesinden yoksun hale getirilmişlerdir. OHAL uygulaması ile birlikte hiçbir hukuki süreç işletilmeden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 3.446 hekimin işine son verilmiş, bunlardan sadece 104’ü işlerine geri dönebilmiştir.

Özelde Ücret Ciroya Bağlı

Özel sağlık sektöründe ücretlendirme politikaları çok acımasız hale gelmiştir. Özel sağlık birimlerinde ortalama ücretten söz etmek mümkün değildir. Ciroya yönelik bir ücretlendirme yapılmaktadır ve bu Her geçen gün hekimler aleyhine değişmektedir. Hekimler giderek artan yoğun çalışma ve emek sömürüsü baskısı altındadır.

Akredite Tıp Fakültesi Sayısı 38

YÖK’ün 2019 verilerine göre, 117’si Türkiye’de, 5’i yurtdışında olmak üzere 122 tıp fakültesi için 15 bin 500 öğrenci kadrosu ilan edilmiştir. Her bir tıp fakültesi için ortalama 127 öğrenci kontenjanı açılmıştır. Türkiye’de eğitim veren tıp fakültelerinin sadece 38’inin (%32.5) mezuniyet öncesi eğitim programları TEPDAD tarafından akredite edilmiştir Başka bir ifadeyle 69 tıp fakültesinin (%67.5) mezuniyet öncesi eğitim programlarının asgari standartlara uygun olup olmadıkları bilinmemektedir.

Türkiye’den Göç Eden Hekim Sayısı 1047

Ülkenin içinde bulunduğu politik ortamdan kaynaklı gelecek kaygısı taşıyan yetişmiş sağlık emek gücünün önemli bileşeni olan genç hekimler yurtdışına göç etmektedir 2019 yılından başka bir ülkede çalışabilmek için Türkiye’den göç eden hekim sayısı 1047’dir. Ortalama 9 tıp fakültesinin birinci sınıf kontenjanına denk gelecek kadar hekim yurtdışına göç etmiştir. 2020 yılının 11 ayında yurtdışında çalışabilmek için TTB’den iyi hekimlik belgesi alan hekim sayısı 835’tir.

Şehir Hastanelerinin İşletme Giderleri 16 Milyar TL

2018 yılında kişi başına ortalama sağlık harcaması 2.030 TL’dir. 2019’da kişi başına ortalama sağlık harcaması 2.434 TL’dir.

Meclis’te Aralık ayı içerisinde görüşülen Sağlık Bakanlığı bütçesinin tamamı 77 milyar öngörülmüştür. Personel ücreti ve sigorta pirim giderlerinin Toplamı 34 milyar TL’dir. Şehir/şirket hastanelerinin kira ve işletme giderleri için 16 milyar TL öngörülmüştür. Koruyucu sağlık programı tedavi edici sağlık programı için kalan miktar 24 milyar TL’dir. Yaklaşık dörtte üçü tedavi, dörtte biri koruyucu sağlık hizmetleri için ayrılmıştır.

Deneysel Araştırma Merkezleri Kapalı Kaldı

26. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayına katılan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Sühan Ayhan, pandemi süresince cerrahi branşlarda uzmanlık eğitiminde yaşanan sorunları anlattı. Prof. Dr. M. Sühan Ayhan’ın verdiği bilgilere göre deneysel araştırma merkezleri uzun süre kapalı kaldı. Sadece başlanan tezler tamamlandı, yeni tezlere başlanamadı. Deneysel ve klinik araştırma olanakları durma noktasına geldi.

Hastanesinde yapılan anket çalışmasının sonuçlarına göre; katılımcılar, pandemi nedeniyle ameliyat sayıları normalin yarısından daha az gerçekleşti. Cerrahi uygulamalarda öğretim üyesi ve uzmanlık öğrencisi vakaları da azaldı.

4 Hekim 2. Kez COVID-19 geçirdi

Kivilcim
Prof. Dr. Kıvılcım Özülgen

“GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANA BİLİM DALINDA 14 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GÖREV YAPIYOR, PANDEMİ SÜRESİNDE 1 KİŞİ İSTİFA ETTİ, 1 KİŞİ UZMANLIĞINI ALDI, 11 KİŞİ COVID 19 GEÇİRDİ; 4’Ü İKİNCİ KERE GEÇİRDİ”

Pandemi sürecinde dahili branşlarda uzmanlık eğitiminde yaşanan sorunları Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (GÜTF) Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kıvılcım Özülgen anlattı.

Özülge’in verdiği bilgilere göre; GÜTF Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalında 14 araştırma görevlisi görev yapıyor, pandemi süresinde 1 kişi istifa etti, 1 kişi uzmanlığını aldı, 11 kişi COVID 19 geçirdi; 4’ü ikinci kere geçirdi.

“Uzmanlık Eğitim Süresi Uzamalı!

PANDEMİ NEDENİYLE DAHİLİ BRANŞLARDA UZMANLIK EĞİTİMİNDE EŞİTSİZLİKLER MEYDANA GELDİ. YATAKLI SERVİSİ OLAN BÖLÜMLERDE PRATİK EĞİTİMLER DAHA ÇOK AKSADI. BU DURUMDAN EN ÇOK İLK YIL ASİSTANLARI ETKİLENDİ. BU DÖNEMDE EĞİTİM ALAN UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN SÜRELERİNİN UZAMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ VAR

GÜTF Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalında yapılan anket sonucuna göre; pandemi bazı branşların iş yükünü daha fazla etkiledi. Pandemi nedeniyle dahili branşlarda uzmanlık eğitiminde eşitsizlikler meydana geldi. Farklı eğitim kurumlarında farklı etkilenmeler oldu. Bu da uzmanlık öğrencileri arasında eğitim eşitsizliğine sebep oldu. Yataklı servisi olan bölümleri pratik eğitimler daha çok aksadı. En çok ilk yıl asistanlarının etkilendiği düşünülmektedir. Bu dönemde eğitim alan uzmanlık öğrencilerinin sürelerinin uzaması gerektiği konusunda görüş birliği var.