Saglik Bakanliginin Logo 1 1

Sağlık Bakanlığı, 5 Haziran 2020 tarihinde, COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar konulu yeni bir Genelge yayımladı. Şöyle:

“Kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığımızca belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı öngörülmüştür.

Bu kapsamda;
1 – Kamu çalışanlarından idari izne esas olmak üzere COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar; halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik ve/veya emoterapi/radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği/kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar, serebrovasküler hastalık (inme, kanama) geçiren hastalar şeklinde Bakanlığımızca belirlenmiştir.

2 – Bakanlığımızca belirlenen hastalıklardan 01.06.2020 tarihinden önceki 2 (iki) yıl
içerisinde 2 (iki) kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarına Bakanlığımız e-nabız sistemi
üzerinden “İdari izne esas COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum
belgesi
” üretilecektir.

3- E-nabız sistemi üzerinden gerekli çalışmalar tamamlanmış olduğundan idari izinli
sayılacak kamu çalışanları söz konusu belgeyi 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren sadece e-nabız sistemi üzerinden temin edeceklerdir.