Mehmet ATASEVER

Türkiye’de 2003 yılında başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık alanında son 15 yılda devasa bir dönüşüm gerçekleştirilmiştir. 2002 yılında 19 milyar TL civarında olan sağlık harcamaları 2016 yılında 120 milyar TL’ye yaklaşmıştır. Birçok sağlık göstergesinde iyileşmeler sağlanmıştır. Dünya ülkelerinin de takdirini kazanmış sağlıktaki bu uygulamaları, işin mutfağındaki kişilerden biri olan ve 10 yıla yakın bir süre Sağlık Bakanlığı Strateji Başkanlığı yapan Mehmet ATASEVER detaylı sektör analizleri ile ilgililerin hizmetine sundu. Atasever’in sağlık sektörü ile ilgili bugüne kadar yayınlanmış 7 kaynak kitabı bulunmaktadır. Bu kitaplardan ikisi İngilizce olarak yayınlandı.

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002- 2013 Dönemi Yayım Yılı: Ankara, 2014 ISBN: 978-975-590-521-1

“Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve   Sağlık   Harcamalarının   Analizi   2002

-213 Dönemi“ çalışmasında; 2002-2013 döneminde Türkiye’de sağlık hizmetlerinin finansmanı için ne kadar harcama yapıldığını, bu harcamaların  hangi  kaynaklardan finanse edildiğini, hangi hizmet sunucusuna harcandığını, hangi sağlık hizmetleri için kullanıldığını, yapılan harcamaların niteliğini, 2002 yılı ve öncesi sağlık sisteminin durumunu, 2002-2013 dönemi gelişmeleri ve 2013 yılı itibariyle sağlık sisteminde gelinen noktayı bulmak mümkündür.

Türkiye’de Ağız Diş Sağlığı ve Dental Görüntüleme Hizmetleri Yayım Yılı: Ankara, 2015 ISBN: 978-605-5851-46-0

“Türkiye’de Ağız-Diş Sağlığı ve Dental Görüntüleme Hizmetleri” kitabında, Türkiye ağız-diş sağlığı hizmetleri, yönetimi, hizmet sunumu, finansmanı ve harcamaları incelenerek analiz edilen kapsamlı bir çalışma yapılmıştır. Çalışma ile 2003 yılından itibaren izlenen politikalar neticesinde Türkiye’de ağız-diş sağlığı hizmetlerinin nasıl geliştiği, finansmanı ve yapılan harcamaların detaylı analizi yapılarak, sektörün mevcut durumu, stratejisi ve hedefleri incelenmiştir.

Döner Sermaye Sağlık İşletmeleri: Tespitler ve Öneriler Yayım Yılı: Ankara, 2016 ISBN: 978-605-87841-2-3

“Döner Sermayeli Sağlık İşletmeleri: Tespitler ve Öneriler” çalışmasında Türkiye’de döner sermayeli sağlık işletmelerinin tarihsel gelişimi, mevcut durumu ve sorunları ile ilgili önemli tespitler ve çözüm önerileri sunulmuştur. Çalışmada Türkiye’de döner sermayeler ile ilgili genel bilgileri, döner sermayeli sağlık işletmeleri ile ilgili bilgileri, döner sermayeli sağlık işletmelerinin mali yapısı ve giderlerini artıran hususları, sorunlarını ve çözüm önerileri ile strateji ve hedeflerini bulabilirsiniz.

Analysıs Of Turkısh Pharmaceutıcal Sector Published on: 2017 ISBN: 978-3-659-91990-9

“Analysis of Turkish Pharmaceutical Sector” is a comprehensive book that analyzes Turkish pharmaceutical industry, its financial structure and developments affecting industry from different perspectives. The book examines how pharmaceutical sector developed in Turkey after the policies followed since 2003, financing of the sector, pharmaceutical expenditures via detailed analyses and investigates the current situation, strategies and objectives of the sector.

Financing of Health Care Services and Analysis of Health Expenditures in Turkey Between 2002 and 2013 Published on: 2017 ISBN: 978-3-330-05173-7

“Financing of Health Care Services and Analysis of Health Expenditures in Turkey – Between 2002 and 2013”, is a comprehensive study which presents a detailed review of the progress that occurred in health expenditures from 2002 to 2013. Analyzing how health expenditures in Turkey were affected  by the policies implemented between 2003  and 2013, the book presents an in-depth discussion and analysis of the progress in management and provision of health care services, as well as putting light on some significant changes made to health care financing and social security network.

Türkiye Tıbbi Cihaz Sektör Analizi  Yayım Yılı: Ankara, 2017 ISBN: 978-605-87841-3-0

“Türkiye Tıbbi Cihaz Sektör Analizi” çalışmasında tıbbi cihaz sektörünün Dünyada ve Türkiye’de tarihsel gelişimini, mevzuatını, sınıflandırılmasını, Türkiye’de tıbbi cihaz finansmanı ve harcamalarını, Türkiye’de tıbbi cihaz sektörünün üretim, ithalat, ihracat rakamları ile analizini ve  tıbbi cihaz sektörünün SWOT analizini bulabilirsiniz.

Türkiye İlaç Sektörü Analizi Yayım Yılı: Ankara, 2015 ISBN: 978-605-84583-2-1

“Türkiye İlaç Sektörü Analizi” çalışmasında Türkiye ilaç sektörünün değerlendirilmesini, 2002-2014 Döneminde Türkiye ilaç sektörünü etkileyen gelişmeleri, Türkiye’de ilaçfinansmanı, fiyatlandırma ve geri ödeme sistemini, Türkiye ilaç harcamalarının gelişimini, ilaç sektör analizini ve ilaç sektörünün stratejisi ve hedeflerini bulmak mümkündür.

Türkiye Sağlık Hizmet Alımları Rehberi Yayım Yılı: Ankara, 2017 ISBN: 9786056766329

“Türkiye Sağlık Hizmet Alımları Rehberi“ çalışmasında Türkiye’de sağlık sektöründe hizmet alımları ile ilgili yönetim, Sağlık Bakanlığı ve kamu ihale mevzuatı, muhasebe ve ödeme işlemleri ile ilgili uygulamaya yönelik detaylı bilgilere ulaşılabilir. Çalışmada sağlık  hizmet alımları ile ilgili genel bilgileri görüntüleme hizmet alımları, tıbbi laboratuvar hizmet alımları, diğer sağlık hizmet alımları, destek hizmet alımları ve HBYS hizmet alımları detaylı bir şekilde incelenmiştir. Hizmet alımları ihale işlemleri, uygulama ve ödeme işlemleri uygulamada olan yasal mevzuatlar ışığında açıklanmıştır. Sağlık hizmet alımları muhasebe işlemleri güncel uygulamalardan yola çıkılarak örnekler kayıtlarla birlikte anlatılmıştır. Türkiye’de hizmet alımlarının finansmanı ve harcamaları incelenmiştir. Hizmet alımlarının alt işverenlik, muvazaa ve kıdem tazminatı konusu değerlendirilerek, SWOT  analizi yapılmıştır.

Sağlık İşletmelerinde Tıbbi Laboratuvar Hizmet Alımları Yönetimi

Yayım Yılı: Ankara, 2017 ISBN: 9786056766350

“Sağlık İşletmelerinde Tıbbi Laboratuvar Hizmet Alımları Yönetimi” kitabında hizmet alımları ile ilgili genel kavramlar, tarihsel gelişimi, mevzuatı, sınıflandırılması ve verileri açıklanmıştır. Tıbbi laboratuvar hizmet alımlarının tanımı, kapsamı, sınıflandırılması, ihtiyacın tespiti ve teknik özelliklerin belirlenmesi anlatılmıştır. Çalışmada tıbbi laboratuvar hizmet alımları ihale işlemleri, işleyişi ve ödeme işlemleri, dikkat edilmesi gereken hususlar, sınır değer hesaplanması ve sorumluluklar açıklanarak, tıbbi laboratuvar hizmet alımları muhasebe işlemleri, kıdem tazminatı, KDV tevkifatı ve Damga vergisi uygulamaları anlatılmış ve  tıbbi laboratuvar hizmet alım harcamaları yıllar itibarıyla detaylı bir şekilde nominal ve reel rakamlarla ve kurumsal bazda ayrıştırılarak anlatılmış ve analiz edilmişti

Yayınlar Nobel Kitap’tan temin edilebilir. Satın Alma: [email protected]

Mehmet ATASEVER Hakkında

Halen Kamu İhale Kurumu Kurul Üyesi olarak görev yapan Atasever 10 yıla yakın Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yapmıştır. Erzurum Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümünü 1992 yılında bitirmiş, aynı üniversitede Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında yüksek lisans yapmış, Muhasebe-Finans alanında doktora çalışmaları devam etmektedir. Sağlık ekonomisi, yönetimi ve finansmanı hususunda bilimsel çalışmaları olan ve bu alanda ulusal ve uluslararası birçok organizasyonda görev yapan Atasever’in; Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi, Türkiye İlaç Sektörü Analizi, Türkiye’de Ağız- Diş Sağlığı ve Dental Görüntüleme Hizmetleri, Türkiye Tıbbi Cihaz Sektör Analizi, Döner Sermaye Sağlık İşletmeleri: Tespit ve Öneriler, Tıbbi Cihaz Sektör Analizi, Türkiye Sağlık Hizmet Alımları Rehberi ve Sağlık İşletmelerinde Tıbbi Laboratuvar Hizmet Alımları Yönetimi isimleri ile yayınlanmış kaynak kitapları bulunmaktadır. Atasever, http:// www.mehmetatasever.org kişisel sayfasından takip edilebilir.