AbbVie’nin kronik lenfositik lösemide kullanılan ilacı VENCLYXTO®’nun (venetoklaks) rituksimab ile kombinasyonu Türkiye’de ruhsat onayı aldı ve mevcut  monoterapi endikasyonu güncellendi. 

  • VENCLYXTO® (venetoklaks) ile rituksimab kombinasyonunun değerlendirildiği MURANO çalışmasının analizleri, relaps/refrakter kronik lenfositik lösemi hastaları için yeni bir seçenek olabileceğini ve potansiyel olarak kemoterapisiz bir tedavi sunabileceğini göstermiştir.
  • MURANO çalışmasında, 2 yıllık sabit süreli VENCLYXTO® ile rituksimab kombinasyon tedavisini tamamlayan hastaların %88’inde hastalık ilerlememiştir ve tedavi yanıtı korunmuştur. Ayrıca, minimal rezidüel hastalık (MRD) sonuçları progresyonsuz sağkalımla ilişkili bulunmuştur.1
  • Bu çalışma VENCLYXTO®’yu; KLL tedavisinde yalnızca oral yolla kullanılan, kemoterapi içermeyen, sabit tedavi süreli ilk rejim konumuna getirmiştir.
  • Ayrıca VENCLYXTO®’nundaha önceden alınan monoterapi endikasyonu güncellenmiş; bu güncellemeyle birlikte BCL-2 pozitifliğinin gösterilmesi gerekliliği de ortadan kaldırılmıştır.

AbbVie’nin relaps/refrakter kronik lenfositik lösemi hastalarının tedavisinde kullanılan ilacı VENCLYXTO® (venetoklaks) kronik lenfositik lösemi (KLL) tanısı olan hastalarda yüksek risk özellikleri olan 17p delesyonu, TP53 mutasyonu pozitifliği, immunoglobulin variable bölge mutasyonu yokluğu, CD38 pozitifliği ve ZAP70 pozitifliği özelliklerinden herhangi birini taşıyan veya ilk seri tedaviye yanıtsız olan veya 6 ay içinde nüks gelişen olgularda ikinci basamak tedavide; ve burada belirtilen yüksek risk özelliklerini taşımayan olgularda ise iki seri kemoimmunterapi sonrasında yanıtsızlık veya nüks gelişmesi durumunda monoterapi veya rituksimab ile kombine kullanımda endikedir.2

En yaygın lösemi türlerinden biri olan KLL hastalarının ortalama tanı konma yaşı 70’tir. Türkiye’de her yıl yaklaşık 3.500 kişi bu kanser türüne yakalanırken, dünyadaki oran 4.5/100.000 olarak kabul edilmektedir.3,4

VENCLYXTO® ile rituksimab kombinasyonunun değerlendirildiği MURANO çalışmasının analizleri, relaps/refrakter kronik lenfositik lösemi hastaları için yeni bir seçenek olabileceğini ve potansiyel olarak kemoterapisiz bir tedavi sunabileceğini göstermiştir. MURANO çalışmasında, 2 yıllık sabit süreli VENCLYXTO® (venetoklaks) ile rituksimab kombinasyon tedavisini tamamlayan hastaların %88’inde hastalık ilerlememiştir ve tedavi yanıtı korunmuştur. Ayrıca, minimal rezidüel hastalık (MRD) sonuçları progresyonsuz sağkalımla ilişkili bulunmuştur.1 VENCLYXTO® ile rituksimab kombinasyonu; KLL tedavisinde yalnızca oral yolla kullanılan, kemoterapi içermeyen, sabit tedavi süreli ilk rejimdir.

AbbVie Türkiye Medikal Direktörü Dr. Mahmut Gücük, “VENCLYXTO®’nun (venetoklaks) rituksimab ile kombinasyonunun onayı ve güncellenmiş monoterapi endikasyonu, ülkemizdeki KLL hastaları için önemli bir tedavi seçeneği olacaktır. VENCLYXTO® kemoimmünterapiye oranla daha etkili bir tedavi seçeneği sunarak, sabit tedavi süresini mümkün kılmaktadır. Tedavisini tamamlayan relaps/refrakter kronik lenfositik lösemi hastalarında progresyonsuz sağkalım sağlaması açısından da önemli bir adımdır” dedi. 

MURANO Çalışması hakkında

Uluslararası, çokmerkezli, açık etiketli, randomize Faz 3 MURANO çalışmasına  toplamda önceden en az bir tedavi almış 389 R/R KLL hastası katıldı. Çalışma VENCLYXTO®’nun (venetoklaks) rituksimab ile kombinasyonunun (N=194) etkinlik ve güvenliğiyle, bendamustin ve rituksimab kombinasyonunun (N=195) etkinlik ve güvenliğini değerlendirmek üzere tasarlandı. Çalışma döneminde hastaların medyan yaşı 65’ti (aralık: 22-85).5

Primer sonlanım noktası araştırmacının (INV) değerlendirdiği PFS’ydi.  VENCLYXTO®’nun (venetoklaks) rituksimab ile kombinasyonunda medyan PFS’ye ulaşılmadı. Buna karşılık bendamustin ile rituksimab kombinasyonunda bu süre 17.0 aydı (HR: 0.17; %95 CI: 0.11-0.25; P<0.0001). Medyan takip süresi 23.8 aydı (aralık: 0.0 ile 37.4).  Ek sonlanım noktaları arasında bağımsız veri inceleme  komitesinin (IRC) değerlendirdiği PFS, INV ve IRC‘nin değerlendirdiği genel yanıt oranı (tam yanıt + tamamlanmamış kemik iliği iyileşmesiyle tam yanıt + kısmi yanıt + nodüler kısmi yanıt olarak tanımlandı), genel sağkalım ve uMRD oranları yer alıyordu.5 

VENCLYXTO®’nun (venetoklaks) rituksimab ile kombinasyonunun güvenlik profili her iki ilacın tek başına bilinen güvenlik profilleriyle tutarlıdır. VENCLYXTO®’nun (venetoklaks) rituksimab ile kombinasyonunda her derecede en yaygın görülen advers reaksiyonlar (AR’ler; ≥ yüzde 20) nötropeni, diyare ve üst solunum yolu enfeksiyonu oldu. VENCLYXTO®’nun (venetoklaks) rituksimab ile kombinasyonunun kolunda hastaların yüzde 16’sı herhangi bir AR’ye bağlı olarak ilacı bıraktı, yüzde 15’inde doz düşürüldü ve yüzde 71’inde doza ara verildi. VENCLYXTO®’nun (venetoklaks) rituksimab ile kombinasyonu kolunda hastaların yüzde 43’ünde nötropeni nedeniyle VENCLYXTO® dozuna ara verilirken, yüzde 3’ünde tedaviye son verildi. VENCLYXTO®’nun (venetoklaks) rituksimab ile kombinasyonu kolunda veya VENCLYXTO monoterapisinde görülen en ciddi AR’ler (≥ yüzde 2)  pnömoni, febril nötropeni ve tümör lizis sendromuydu.5 

Referanslar

1 Kater Arnon P., et al. Fixed Duration of Venetoclax-Rituximab in Relapsed/Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia Eradicates Minimal Residual Disease and Prolongs Survival: Post-Treatment Follow-Up of the MURANO Phase III Study.  Journal of Clinical Oncology; 2018.
2VENCLYXTO FİLM KAPLI TABLET Kısa Ürün Bilgisi.
3 Eichhorst B, et al. Chronic lymphocytic leukaemia ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology; 2015;26;v78–v84. 
4 SEER Cancer Statistics Review 1975-2012.
5 Seymour JF, Kipps TJ, Eichhorst B, et al. Venetoclax-rituximab in relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med. 2018;378(12):1107-1120.