“ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZ NİTELİKLİ ÜCRET GASPI, TAŞERON HEKİMLİK, CİRO BASKISI, GÜVENCESİZ ÇALIŞMA, SENDİKASIZLIK, MESLEKİ TÜKENMİŞLİK, ÇALIŞMA SAATLERİNİN FAZLALIĞI, AŞIRI NÖBET, UYGUN OLMAYAN ÇALIŞMA KOŞULLARI, YETERSİZ MESLEKİ EĞİTİM GİBİ BİRÇOK SORUN YAŞAMAKTADIR”

worried female doctor looking through the hospital window

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Özel Hekimlik Kolu, özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin sorunlarını saptamaya yönelik anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete 65 ilden 1370 hekim katıldı.

%60,51’i 21 yıl ve üstü süredir çalışıyor. Buna karşın %55’i 10 yıl ve altı süredir özel sektörde çalışıyor.

Sadece %19,78’inin aylık kazancı yaşamını idame ettirebilmesi için yeterli oluyor. %32’sinin primleri olması gerekenden daha düşük düzeyde yatırılıyor.

%26,72’sinin gelirleri yarıdan fazla, %27,3’ünün gelirleri yarıdan az düştü. %27,45’inin gelirlerinde anlamlı bir değişiklik olmadı. Gelirinin arttığını söyleyenlerin oranı sadece %13,43 oldu.

%75’ine yakını yasal olarak belirlenenden daha uzun süreler çalışmaya zorlanıyor. Buna karşın %64,67’si fazla çalışmanın ücret karşılığını alamıyor. %73,35’i resmi tatillerde de çalışmak zorunda kalıyor.

%33,36’sı daha zor ve daha az izin alabiliyor. %62,63’ü ciro baskısı yaşıyor. %56,86’sı iş güvencesi kaygısı yaşıyor. Emekli olma kaygısı yaşamayanların oranı sadece %25,62.

%54,96’sı bilimsel toplantı ve kongrelere katılamıyor.

Sadece %29,49’u çalışma koşullarından memnun.

%71,61’i olanağı olsa yurtdışına gidebileceğini belirtiyor.

%64,84’ü hekimliğin değersizleştirilmesini, %45,44’ü Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı, %41,36’sı sağlık politikalarını, %26,19’u ülkenin genel ekonomik durumunu emeklerinin karşılığını alamama sebebi olarak görüyor.

Standart Bir Sözleşme Oluşturulmalı

Basın toplantısında söz alan Özel Hekimlik Kolundan Dr. Ömer Buhşem, ne zaman özel sağlık kurumunda çalışan bir hekimle görüşseler “Mutsuzuz” yanıtı aldıklarını, gelecek kaygısının ise başlıca sebep olarak görüldüğünü söyledi. Sorunların birikmiş bir halde olduğunu kaydeden Buhşem, özel sektörde özlük haklarının korunabilmesi için standart bir sözleşme oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Serbest Meslek Erbabı Olarak Çalışma Yaygın

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Cegerğun Polat çalışma usullerine ilişkin yaptıkları anket çalışmasını aktardı. Hekimlerin %60’ının serbest meslek erbabı olarak çalıştığını belirten Polat, son yasal düzenlemeyle birlikte hekimlerin hak arama ve örgütlenme zeminlerinin kaydırıldığını dile getirdi.

TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten de özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin özellikle sözleşmelerine dikkat etmesi ve ihtiyaç halinde hukuki destek almaları gerektiğini ekledi.