“SAĞLIK TURİZMİ İLE İLGİLENEN HASTANELERDE HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ VE CİRO KAYIPLARI TÜRKİYE ORTALAMASININ DAHA ÜZERİNDE. ONLAR DAHA FAZLA KAYBA UĞRAMIŞ DURUMDALAR”

Necdet Unuvar1
Prof. Dr. Necdet Ünüvar

8 Ekim 2020 günü başlayan 9. Sağlık Zirvesinde “Pandemi ve Özel Sağlık Sisteminde Kaynak Yönetimi” başlıklı oturumu, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar modere etti. Özel Akademi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esat Mehmet Arslan, özel hastanelerin finansal yönetimine ilişkin şunları kaydetti:

“Finansal yönetimin önemini arttıran gelişmeler; sağlık kurumlarının büyümeleri ile birlikte hizmet ve pazar çeşitlendirmeleri, birleşmeler ve yeni ortaklıklar kurmaları, uluslararası para ve sermaye piyasalarından fon temini imkanlarının yaygınlaşması, sağlık sektöründe rekabetin artması sonucu kar marjlarının daralması gibi hususlardır.

Pandeminin sağlık kurumlarına olumsuz etkileri; hasta sayısında azalma, ciro azalması, tedarik zincirindeki aksamalar, maliyetlerin artması ve personel istihdamı problemleridir.

“ÖZEL SAĞLIK KURUMLARI, PANDEMİ GİBİ OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA NE BİRİKMİŞ ÖZ KAYNAĞI NE DE MEVCUT KARLARIYLA FİNANSMAN SAĞLAYABİLİRLER. BU DÖNEMDE EN FAZLA KISA VADELİ DIŞ KAYNAKLAR KULLANILMIŞTIR, BUNLAR: KREDİ GARANTİ FONU DESTEKLİ KREDİLER, ÇEK ÖDEME DESTEK KREDİSİ, SİGORTA MUHTASAR KDV ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASI, SİGORTA PİRİM DESTEĞİDİR”

Dr. Esat Mehmet Arslan
Dr. Esat Mehmet Arslan

Enflasyonun yüksek belirsizliğin fazla olduğu ekonomik ortamlarda hem işletme sermayesi gereksinimi artmakta hem de uzun vadeli yabancı kaynak bulmak güçleşmektedir. Böyle ortamlarda bankalar kısa süreli kredi vermek eğiliminde olmaktadırlar. Benzer şekilde sağlık kurumlarının mal ve hizmet temin ettiği firmalar da uzun vadeli mal ve hizmet vermek istemeyecektir.

Pandemide Finansal Kaynak Kullanımı

Ekonomik konjonktürün olumsuz olduğu durumlarda sağlık kurumları faaliyetlerini kısa vadeli yabancı kaynaklarıyla sürdürmek zorunda kalabilmektedirler. Özel sağlık kurumlarında pandemide finansal kaynak kullanımı planlaması büyük oranda kamunun vereceği kararlara ve uygulamalara bağlıdır. Özel sektör gücünün büyük kısmını kendisini sınırlayan yeni hukuksal düzenlemelerin rehabilitasyonuna ve uygulanmayan mevzuatların uygulanmasını sağlamaya harcamaktadır.

Önümüzdeki Sorunlar

Önümüzdeki sorular ve sorunlar şunlar: SUT fiyatlarının güncellenmesi, ilave ücret üst sınırı, sağlık hizmet alım sözleşmesi şartları, pandemide bakım hizmetleri, KVC yoğun bakım yataklarının kullanımıdır. Destekler ise, kısa çalışma ödeneği, sigorta desteği ve nakdi ücret desteğidir.

Kısa Vadeli Dış Kaynaklar

Özel sağlık kurumlarında pandemide finansal kaynak kullanımı başlığında, öz kaynaklara baktığımızda, sektörde öz kaynağın bir kriz esnasında ihtiyaçları karşılaması mümkün değildir. Çünkü özel hastanelerin kar marjları çok düşüktür. Pandemi gibi olağanüstü durumlarda ne birikmiş öz kaynağı ne de mevcut karlarıyla finansman sağlayabilirler. Bu dönemde en fazla kısa vadeli dış kaynaklar kullanılmıştır, bunlar:

Kredi garanti fonu destekli krediler, çek ödeme destek kredisi, sigorta muhtasar KDV ödeme sürelerinin uzatılması, sigorta pirim desteğidir.

Uzun Vadeli Dış Kaynaklar

Uzun vadeli dış kaynaklara baktığımızda ise yeni yatırımlar olmadığından uzun vadeli dış kaynak kullanımı çok az olmuştur. Nakit akış tablosu daha olumsuz olan krizin daha uzun süreceğini düşünerek daha tedbirli davranan daha önce aldığı kısa vadeli dış kaynağı uzun vadeli dış kaynağa çevirmek isteyenler bu ürünü kullanmışlardır.

Özel Hastane Ortalamaları Nasıl?

Şunu vurgulamak isterim: Sağlık turizmi ile ilgilenen hastanelerde hasta sayısında düşüş ve ciro kayıpları Türkiye ortalamasının daha üzerinde. Onlar daha fazla kayba uğramış durumdalar. Bizim burada verdiğimiz rakamlar sağlık turizmi ile ilgilenmeyen ya da sağlık turizmi gelirleri, toplam gelirlerinin yüzde 10’dan düşük olan hastaneleri yansıtıyor.