Ali Ersoy
Ali Ersoy

“TÜRKİYE’DE ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARINDA YAŞANAN EN TEMEL SORUN İSE SİGORTALILARIN İLERİ YAŞLARLA BİRLİKTE ARTAN SAĞLIK RİSKLERİ NEDENİYLE YÜKSEK PRİM TUTARLARI İLE KARŞILAŞMALARI SONUCUNDA YILLAR İTİBARİ İLE SİSTEMDEN ÇIKIŞLARIN YAŞANMASIDIR”

8-9 Ekim 2020 tarihlerinde yapılan 9. Sağlık Zirvesine katılan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu İkinci Başkanı Ali Ersoy katıldığı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) oturumunda, “Bir akit yapılması durumu söz konusu ise eğer tarafların bilgiye ulaşması gerekiyor. Sözleşmenin bir yükümlülük tarafı bir de külfet tarafı vardır bilirsiniz. Sağlık sigortacılığında kişisel veriler paylaşılmadığı müddetçe doğru bir risk tespiti yapılamaz. Kişisel Verilerin Korunması (KVK) konusunda izin istense de bu talep kurum tarafından olumlu değerlendirilmedi” diye konuştu.

Ali5

“SAĞLIK SİGORTACILIĞINDA KİŞİSEL VERİLER PAYLAŞILMADIĞI MÜDDETÇE DOĞRU BİR RİSK TESPİTİ YAPILAMAZ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (KVK) KONUSUNDA İZİN İSTENSE DE BU TALEP KURUM TARAFINDAN OLUMLU DEĞERLENDİRİLMEDİ”

Ali4 1

MEDULA Sistemine Erişim Kısıtlaması

MEDULA Sistemine erişim talep eden Ersoy şunları söyledi:

“Sigortalıların sağlık kurumlarındaki işlemlerine ait fatura detay bilgilerinin Sigorta Bilgi Ve Gözetim Merkezi üzerinden sigorta şirketleri ile paylaşılması talebi SGK tarafından 5502 sayılı Sosyal güvenlik Kanunu‘nun 35. maddesi ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 6.maddesi gerekçe gösterilerek uygun görülmedi. İlgili hususta sorunun çözümüne yönelik olarak Sağlık Bakanlığı ve SGK ile görüşüldü; Sağlık Bakanlığı tarafından söz konusu hususa ilişkin cevap bekleniyor.”

Ali6

TSS için İşverene Avantaj Hükmü

2019 – 2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planında ‘mali piyasalar’ başlığını anımsatan Ersoy, “Burada, ‘Tamamlayıcı sağlık sigortasını geliştirmeye yönelik grup poliçeleri için işverene avantajlar sağlanacaktır’ hükmü yer almıştır. Özel sağlık sigortalarında SUT fiyatları ile %200’lük fark ücreti sınırlamasında yapılabilecek değişikliklerin ilgili sigorta ürünlerindeki pirim tutarları üzerinde bir etki meydana getirmesi muhtemel görülmektedir” dedi.

“2019 – 2023 YILLARINI KAPSAYAN 11. KALKINMA PLANINDA ‘MALİ PİYASALAR’ BAŞLIĞI ALTINDA ‘TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK GRUP POLİÇELERİ İÇİN İŞVERENE AVANTAJLAR SAĞLANACAKTIR’ HÜKMÜ YER ALMAKTADIR”

Özel Sağlık Sigortalarındaki 3 Sorun

Ali Ersoy, özel sağlık sigortalarındaki temel sorunları üç maddede şöyle ifade etti:

“Yaşlanan nüfus ile artan sağlık ihtiyaçları ve sağlık giderleri teknoloji gelişimine paralel olarak ortalama yaşam süresinin uzaması sağlık maliyetlerini yükseltmektir ve bu sebeple sunulan hizmet fiyatlarının artışına yönelik baskıya neden olmaktadır. Sigorta maliyetlerinde yaşanan artışlar pirim artışlarını da beraberinde getirmektedir.

Buna ek olarak toplumsal sigorta bilincinin yeterli seviyede olmaması özel sağlık sigorta poliçelerinin web aracılığıyla düzenlenememesinin yaratmış olduğu pazarlama yöntemlerindeki çeşitliliğin sınırlı oluşu ve yüksek prim oranları özel sağlık sigortalarında düşük sigortalılık oranına yol açmaktadır.

Türkiye’de özel sağlık sigortalarında yaşanan en temel sorun ise sigortalıların ileri yaşlarla birlikte artan sağlık riskleri nedeniyle yüksek prim tutarları ile karşılaşmaları sonucunda yıllar itibari ile sistemden çıkışların yaşanmasıdır.”