“TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTALI (TSS) SAYISI 2020 İTİBARİ İLE TOPLAM NÜFUSUN %1.8’DİR. ÖZEL SAĞLIK SİGORTALI ORANI İSE %2.75’TİR. ÖZEL SAĞLIK SİGORTA PRİM ÜRETİMİ TSS’NİN 6.6 KATIDIR”

“TSS’DE TEMEL HEDEFİMİZ, TOPLUMDA YAYGINLAŞMIŞ BİR TSS (ASGARİ 15-20 MİLYON SİGORTALI) VE ETKİLİ EKONOMİK BÜYÜKLÜĞE ERİŞMİŞ BİR UYGULAMADIR”

Enis4
Dr. Mustafa Enis Arabacı

8-9 Ekim 2020 tarihlerinde yapılan 9. Sağlık Zirvesine katılan PARKHAYAT Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Enis Arabacı, TSS oturumunda şunları kaydetti:

“Özel sağlık sektörü penceresinden bakıldığı zaman; SUT bazlı TSS sözleşme fiyatlarının çok düşük kalması sonucunda TSS sektör nezdinde cazibesini yitirmiştir. TSS sigortalı sayısı yeterli yaygınlığa ulaşamamıştır. Çok düşük kalmış SUT fiyatları sebebiyle fark ücretlerinin (cepten ödemelerin) her geçen yıl artması sürdürülebilirlikle ilgili kaygılara yol açmaktadır. Yeni ve gerçekçi finansal enstrüman ihtiyacı vardır

Özel Sağlık Sigorta Prim Üretimi TSS’nin 6.6 Katı

TSS sigortalı adedi 2020 itibari ile toplam nüfusun %1.8’dir. Özel sağlık sigortalı oranı ise %2.75’tir. Özel sağlık sigorta prim üretimi TSS’nin 6.6 katıdır. TSS’de temel hedefimiz, toplumda yaygınlaşmış bir TSS (asgari 15-20 milyon sigortalı) ve etkili ekonomik büyüklüğe erişmiş bir uygulamadır.

“HASTANELER ARASI FİYAT FARKLARI KISITLI OLMALIDIR. BU BAĞLAMDA SAĞLIK HİZMET SUNUMUNUN KALİTE VE GÜVENİLİRLİĞİ SOMUT KRİTERLERLE DEĞERLENDİRİLMELİDİR”

TSS’nin Geliştirilmesi yönünde Motivasyonumuz Var

Aynı zamanda TSS çalıştayını organize eden Dr. Mustafa Enis Arabacı, bu süreçteki izlenimlerini şöyle ifade etti:

“O süreçte gördük ki Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SDDK), Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) ve Özel Hastaneler Platformu üst yönetimlerinde TSS’nin büyütülmesi ve geliştirilmesi noktasında motivasyon, heyecan yüksek durumdadır ve bu kurumlar olaya sadece iş olarak değil kamu yararı penceresinden bakmaktadır.

SDDK’nın Kurulması Önemli bir Hamledir

2019 yılı Ekim ayında SDDK’nın kurulması kararı önemli bir hamledir. Türkiye’de sigorta sektörü pandemi döneminde poliçe kapsamında olmayan pandemi ödemelerini poliçe kapsamına dahil ederek zor zamanlarda fedakarlık yapabileceklerini göstermişlerdir. Özel sigorta ve özel sağlık sektörünün karşılıklı empati yapması strateji oluşturma ve pazarlama noktasında birlikte hareket etmesi ve sahaya dair mevcut algı ve kabullerinin sık sık gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gereklidir.

“SİGORTA ŞİRKETLERİ ARASI REKABET, BAZ FİYATIN ALTINA İNİLMESİ NOKTASINDA OLMAMALIDIR. POLİÇE KAPSAMI VE EKSTRA HİZMETLER ÜZERİNDEN OLMALIDIR”

“Hastane Sözleşmeleri Arasında Büyük Fiyat Farkları Olmamalıdır”

TSS şu anda olması gereken noktadan çok uzaktadır. TSS çalıştayı sürecinde gördük ki paydaşlar arasında mevcut statükonun devam ettirilmesini yeterli bulanların ezberlerini bozması gereklidir. Yeni yaklaşımın sadece birkaç grubu sadece İstanbul’u değil tüm Türkiye’yi kapsaması ve hastane sözleşmeleri arasında büyük fiyat farkları olmamasının sağlanması gerekir. Sigorta şirketi ve özel hastane önünü görebilmeli gelecek yıl hangi fiyatla anlaşma yapılacağını poliçe bedelinin ne kadar olması gerektiğini öngörebilmelidir.”

“TSS ve Özel Sağlık Sigortası Birbirinden Bağımsız Yürümelidir”

Özel sigorta ve özel hastane anlaşmaları bakımından TSS’yi değerlendiren Arabacı şöyle devam etti:

“TSS sözleşmelerinin SUT üzerinden yapılması ve SUT’un yıllarca değişmemesi en önemli problemdir. SUT güncellenmeli ve sonrasında her yıl hakkaniyetli bir formülle otomatik olarak değişmelidir. Ancak bu mümkün oluncaya kadar TSS, SUT üzerinden yapıldığı sürece sözleşmeler enflasyon ve medikal maliyetlere göre yapılan bir formülasyonla her yıl otomatik olarak yenilenmelidir.

Anlaşma katsayıları açısından ve poliçe fiyatları açısından bir alt limit (baz fiyat) oluşturulmalıdır. Hastaneler arası fiyat farkları kısıtlı olmalıdır. Bu bağlamda sağlık hizmet sunumunun kalite ve güvenilirliği somut kriterlerle değerlendirilmelidir. Sigorta şirketleri arası rekabet baz fiyatın altına inilmesi noktasında olmamalıdır. Poliçe kapsamı ve ekstra hizmetler üzerinden olmalıdır. Belli bir düzende ve başarılı giden özel sağlık sigortası kurgusu bozulmamalıdır. TSS ve özel sağlık sigortası birbirinden bağımsız yürümelidir. Hibrit sözleşmelerle SGK anlaşmalı özel hastanelere sadece TSS dayatılmamalı; özel sağlık sigortası konusunda bir nevi cezalandırılma yapılmamalıdır. Özel sigortalarla özel hastaneler arasında poliçe pazarlaması noktasında iş birliği organizasyonları oluşturulmalıdır.”

Prim Tespit Komisyonu Kurulmalı

Uygulamaların kurumsallaşmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini belirten Arabacı şunları kaydetti:

“Yıldan yıla ücret tarifesi ve poliçe ücreti tespiti noktasında Prim Tespit Komisyonu kurulmalı ve formülasyon oluşturulmalıdır. Sigorta şirketleri arasında oluşan risklerin kamu tarafından sübvanse edilmesi kaydıyla TSS’nin yaygınlaşması ve güvenilirliğini sağlamak adına poliçe sahibinin ‘şirket değiştirme kolaylığı’, ‘birikmiş hakların taşınması kolaylığı’ geri çevirme yasağına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Sağlık sigortası ürünlerini karşılaştırabilmeyi sağlayan kamu tarafından denetlenen portallar kurulmalıdır.

Grup Poliçeleri Teşvik Edilmeli

Kamu kurumlarının çalışanlarına grup poliçeleri alabilmelerine yönelik teşvik veya düzenlemeler yapılmalıdır. Özel sektör işletmelerinin grup poliçeleri alabilmeleri için ilgili çalışan ve işverene teşvik ve düzenlemeler yapılmalıdır.

Çalışanlara yönelik BES benzeri isteğe bağlı, yaşlılığı da içine alan uzun süreli TSS düzenlemesi yoluyla teşvik verilmelidir. Ayrıca gelir vergisi indirim yolu yoluyla teşvik sunulmalıdır; işçi ve işverene yönelik SGK prim indirimi yoluyla teşvik söz konusu olmalıdır.”