“TSS’NİN GELİŞTİRİLMESİ GSS SİSTEMİNİN MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN SON DERECE GEREKLİ. GENİŞ KAMU SAĞLIK TEMİNAT PAKETİNİN DARALTILMASIYLA TSS’YE ALAN AÇILMALI”

Osman3
Osman Nuri Erdem

8-9 Ekim 2020 tarihlerinde yapılan 9. Sağlık Zirvesine katılan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Daire Başkanı Osman Nuri Erdem de, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası neden gerekli?” sorusuna şu yanıtları verdi:

“Orta ve uzun vadede milli gelire oranla artacak sağlık harcamalarına karşılık kamu sağlık sigortası gelirleri yetersiz kalıyor. Mevcut durumda kamu sağlık teminat paketi pek çok ülkeye kıyasla göz, diş, fizik tedavi ve benzeri alanlarda oldukça geniş… Mali risk ve yüklerin özel sektörle daha fazla paylaşılması gerekiyor.

Kaliteli sağlık hizmetlerine erişim imkanları, kamu üzerindeki mali yük minimize edilerek, artırılmalı… Artan cepten harcamalar için ikinci bir güvence ihtiyacı olmalı. SGK denetim mekanizmasına ek denetim oluşturularak kapasite kullanımı ve etkinliği artırılmalı. Cepten harcamalarda kayıt dışılığın azaltılmalı ve vergilendirme artırılmalı.”

“FİYATLAMA KONUSUNDAKİ BELİRSİZLİKLERİN AZALTILMASI İÇİN SAĞLIK HİZMETLERİNDE PERAKENDE FİYATI VE KAMU ALIM FİYATI (SUT) AYRI AYRI KAMU TARAFINDAN AÇIKLANABİLİR; PERAKENDE FİYATLAR DAHA DA ARTIRILABİLİR”

Kamu Sağlık Sigortası ve TSS Bağlantıları

Osman Nuri Erdem, kamu sağlık Sigortası TSS bağlantılı hususları şöyle ifade etti:

“Katılım payları: Kanuna göre katılım payları TSS ödeme kapsamına konu edilememektedir. Sağlık talebinin kontrolü bakımından bu şekliyle kalması olumlu.

Diğer husus, özel hastanelerin %200’e kadar fark alabiliyor olması! Fiili uygulamada daha yüksek oranda fark alınabildiği görülmektedir. TSS için %200 sınırının serbest bırakılması gündeme gelebiliyor. Cepten harcamaların kontrolsüz artmaması için sınırın korunması ve denetimlerin artırılması gerekiyor.

Bir başka husus sevk zinciri! Sevk zincirinin uygulanması TSS için de sağlık hizmeti talebi kontrolü bakımından önemli.

Bir başka husus SUT fiyatları! SUT fiyatı artışları önündeki belirsizlikler sigorta şirketlerinin fiyatlamaları üzerinde de belirsizlik yaratıyor.”

“VERİ PAYLAŞIMI HUSUSUNDA KİŞİLERİ DIŞLAYICI YETKİLERİN MİNİMİZE EDİLMESİ İÇİN KISITLAMALARIN GETİRİLMESİ GEREKTİĞİ DÜŞÜNÜLMEKTEDİR”

Sektörün Talepleri Neler?

Osman Nuri Erdem, TSS’nin geliştirilmesi için sektör tarafından dile getiren getirilen talepleri şöyle aktardı:

“Teşvik sisteminin uygulanması; yani vergi matrahında indirim, grup poliçeler için ilave destek. Fiyatlandırma önündeki belirsizliklerin kaldırılması; yani TSS’ye konu sağlık fiyatlarında yıllar arasında enflasyonu yansıtacak artışların kullanılması. Veri paylaşımının sağlanması; yani Medula sistemine erişim SGK ile paralel provizyon alınabilmesi ve riziko analizi yapılabilmesi. Kamu hastaneleri ile entegrasyon; yani şehir hastaneleri ve üniversite hastanelerinde farklılaştırılmış otelcilik hizmetleri ve kişiye özel sağlık hizmet sunumunun yapılabileceği alanların oluşturulması.”

TSS’nin Geliştirilmesi Gerekli

Erdem, önerilere yönelik değerlendirmelerini de şöyle ifade etti:

“TSS’nin geliştirilmesi GSS sisteminin mali sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi için son derece gerekli. Geniş kamu sağlık teminat paketinin daraltılmasıyla TSS’ye alan açılmalı. Odak grupların iyi seçilmesi koşuluyla vergi desteği veya devlet katkısı yoluyla teşvik olumlu bulunuyor. Fiyatlama konusundaki belirsizliklerin azaltılması için sağlık hizmetlerinde perakende fiyatı ve kamu alım fiyatı (SUT) ayrı ayrı kamu tarafından açıklanabilir; perakende fiyatlar daha da artırılabilir. Veri paylaşımı hususunda kişileri dışlayıcı yetkilerin minimize edilmesi için kısıtlamaların getirilmesi gerektiği düşünülmektedir.”