SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA: “SAĞLIK HARCAMALARININ GAYRİ SAFİ YURT İÇİ MİLLİ HASILA İÇİNDEKİ ORANI YÜZDE 4,4’TÜR. 2019 RAKAMLARI KASIM AYI İÇİNDE AÇIKLANACAK, BU SEVİYENİN KORUNMUŞ OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUM”

8 Ekim 2020 günü başlayan 9. Sağlık Zirvesine katılan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca konuşmasında şunları kaydetti:

Img 20201008 Wa0013
Fahrettin Koca

“Pandemi sürecinde sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini tartışırken, insan kaynaklarının finansal kaynaktan çok daha önemli olduğunu tüm dünya gördü. Planlama ve hizmet arzına yönelik düzenleme yapılırken bazen kurumlarımız arasında birbiri ile çelişir gibi görünen yaklaşımlar olabiliyor. Bu farklı yaklaşımlar bazen uygulamaya da dönüşebiliyor. Bu tutarsızlıklar hükümet yapımız sayesinde çözülüyor. Hedefimiz, tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye’ye sahip olmaktır. Pandemi süreci ‘ihtiyaç halindeki herkesin’ ifadesinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

“Harcama Oranı Korunacaktır”

Sağlık harcamalarının gayri safi yurt içi milli hasıla içindeki oranı yüzde 4,4’tür. 2019 rakamları Kasım ayı içinde açıklanacak, bu seviyenin korunmuş olduğunu tahmin ediyorum. Bizim gönlümüz bir yandan sağlığa ayrılan ulusal bütçe payının artması diğer yandan sağlık sektörünün dış kaynaklardan da hizmet üretimi yolu ile gelirlerini arttırmasıdır. Bu nedenle sağlık turizmine önem veriyoruz. Kurduğumuz USHAŞ koordinatörlüğünde bu alanda sinerji oluşturmanın çabası içindeyiz.

Saglikzirvesi Acilis

“ÖZEL HASTANELERİN OTELCİLİK HİZMETİ İLE SUNDUKLARI KALİTE ÜZERİNDEN REKABETE BAŞTA ŞEHİR HASTANELERİ İLE KAMU FARKLI BİR BOYUT GETİRDİ. ÖZELLİKLE SAĞLIK TURİZMİNE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARININ KENDİ ÇABALARI İLE VERMİŞ OLDUKLARI KATKI NETİCESİNDE BİRLİKTE DAHA BÜYÜK HEDEFLERE ULAŞMAK HAYAL OLMAYACAKTIR”

Sağlık Turizmi Rekabeti

Pandemi dönemi bize bu alandaki fırsat kapısını daha da aralamıştır. Tüm sağlık kuruluşları ile mülkiyet ayrımı yapmadan kamu hizmetinin verildiği anlayışı üzerine kurulu bir sağlık sistemine sahibiz. Özel hastanelerin otelcilik hizmeti ile sundukları kalite üzerinden rekabete başta şehir hastaneleri ile kamu farklı bir boyut getirdi. Özellikle sağlık turizmine özel sağlık kuruluşlarının kendi çabaları ile vermiş oldukları katkı neticesinde birlikte daha büyük hedeflere ulaşmak hayal olmayacaktır.”